Auditorské služby

Audit účtovnej závierky obchodných spoločnosti, družstiev a neziskových organizácií, priebežné overovanie účtovníctva (interný audit), audit súladu výročných správ s účtovnou závierkou a audit konsolidovanej účtovnej závierky.